Yến lọ cao cấp

Lọ lẻ không đường

Giá: 35.000 VNĐ

Lốc 8 đường

Giá: 280.000 VNĐ

Lốc 6 nhân sâm

Giá: 240.000 VNĐ

Lốc 6 không đường

Giá: 210.000 VNĐ

Lốc 6 đường

Giá: 210.000 VNĐ

Lốc 6 collagen

Giá: 228.000 VNĐ

Lọ lẻ nhân sâm

Giá: 40.000 VNĐ

Lọ lẻ đường

Giá: 35.000 VNĐ

Lọ lẻ collagen

Giá: 38.000 VNĐ

Chè yến nước dừa

Giá: 90.000 VNĐ

Chè yến Collagen

Giá: 90.000 VNĐ